Kıymetli Yüksek Lisans Öğrencilerim,

İyi bir dinler tarihçi olmanın yolu, İslam’ı ve Kur’an-ı Kerim’i iyi bilmekten geçer. Bu sebeple okumaya Kur’an ile başlamalı, ardından dinler hakkında genel okuma yapmalıyız. Uzmanlaşmak istediğimiz konuyu belirledikten sonra 1 yıl bu konuda araştırma-okuma yapmalı ve danışmanımızın rehberliğinde tez konumuzu belirlemeliyiz. 1 yıl içerisinde de tezimizi yazmalıyız.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü: Hıristiyanlığın Bölünme Süreci Dersimizin Planı

Kaynaklar: Mehmet Aydın, Hıristiyan Genel Konsilleri ve II. Vatikan Konsili, A.Hikmet Eroğlu, Hıristiyanlığın bölünme sürecine genel bir bakış,

I.-III. Haftalar İnciller ve İsa-Mesih: İnciller, incillerde Hz. İsa,  Yahudi mezhepleri, Yahudiler Hz. İsa’yı nasıl görüyorlar

III.-VII. Haftalar Hıristiyan Konsilleri ve anlaşmazlığa neden olan temel konular: Havariler, İznik, İstanbul, Efes ve Kadıköy Konsilleri, Reform Dönemi Konsilleri, II. Vatikan Konsili, İsa’nın tabiatı ve Teslis’in unsurları, Sezaropapizm, İkonaklasizm, Pentarşi ve Filyog

VII.-XV. Haftalar Konsiller sonucunda ortaya çıkan Hıristiyan gruplar ve bu grupların temel özellikleri: Ebiyonitler, Aryüsçüler, Nestoriusçular, Monofizitler, Roma Katolik Kilisesi, Ortodoks Kilisesi ve Protestan Kiliseler 

XVI. Hafta Final Sınavı

Temel İslam Bilimleri Bölümü: İslam Tarihi Dersimizin Planı

Kaynaklar: Eyüp Baş (ed.), İslam Tarihi, Grafiker Yayınları; Adem Apak, Ana Hatlarıyla İslam Tarihi, Ensar Yayınları; Asım Köksal, İslam Tarihi, İrfan Yayınevi; İbn Kesir, Büyük İslam Tarihi, Çağrı Yayınları. 

I.-II. Haftalar Hz. Adem’den Peygamber efendimize (SAV), İslamiyet öncesi Arabistan

II.-VI. Haftalar İslamiyet’in doğuşu, Mekke ve Medine Dönemleri

VII.-VIII. Haftalar Peygamber Efendimiz, ailesi ve bize örnek oluşu, Mescid-i Nebevi, Medine Vesikası

VIII.-XI. Haftalar Hulefa-yi Raşidin Dönemi (Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali)

XI.-XIII. Haftalar Emeviler Dönemi

XIII.-XV. Haftalar Endülüs’te İslam Hakimiyeti

XVI. Hafta Final Sınavı