Kıymetli öğrencilerim

1- Sınavlarda klasik, test ve boşluk doldurma olmak üzere üç çeşit soru mevcuttur. (lütfen her sınav öncesinde “sınav klasik mi test mi?” diye sormayınız)

2- Vize sınavında o güne kadar işlenen tüm derslerden sorumlusunuz. Finalde ise Vize dahil olmak üzere işlediğimiz tüm konulardan sorumlusunuz. (lütfen her sınav öncesinde “hocam nerden nereye kadar sorumluyuz?” diye sormayınız)

Burada İslam Tarihi, Hz. Muhammed’in Hayatı (Siyer), İslam Sanatları Tarihi,Kuran-ı Kerim’de Dinler ve Dinler Tarihi derslerine ait soru örneklerimi bulabilirsiniz.

A – Klasik

1-İslam dinini inanç, ibadet ve ahlaki öğretiler çerçevesinde anlatınız.

2-Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki Mesih beklentisini karşılaştırınız.

3-Günümüzdeki Tevrat ve İncil ile ilgili genel bir değerlendirme yapınız.

4-Peygamber efendimizin yahudiler ve hıristiyanlarla diplomatik ilişkilerini anlatınız.

5-Dindarlararası diyalog faaliyetleri konusundaki görüşlerinizi belirtiniz.

6-Misyonerlik konusundaki görüşlerinizi belirtiniz.

7-Veda hutbesinin içerdiği evrensel prensipler nelerdir?

8- Hudeybiye anlaşmasını ve sonuçlarını yazınız.

9-Kuran-ı Kerim’de Yahudilik ve Hıristiyanlıkla ilgili genel olarak hangi bilgiler yer alır yazınız.

10-Tasvir konusu hakkında ayet ve hadisler çerçevesinde düşüncelerinizi yazınız.

11-İslam sanatının gelişmesine tesir eden faktörler nelerdir?

12-Hinduizm’deki karma ve tenasüh inançlarını açıklayınız.

13-Hıristiyan, Yahudi, Budist, Zerdüşt…. kendi dinlerinin gereklerini yerine getirerek kurtuluşa ermeleri mümkün müdür?

14-Günümüzde İslam’ın tebliğini duymamış bir kişinin durumu ne olacaktır?

15-Namaz, dua ile olsa yerine getirilmiş olur mu?

16-Türkçe ibadet neden olmaz?

17-Kuran kıssalarının Tevrat’tan alındığı iddiası doğru mudur?

18-Peygamberimizin ümmiliğini nasıl anlamalıyız?

19-Şefaat miraç ve kader vardır. Nasıl anlamalı ve anlatmalıyız?

20-İslam’daki çok evlilik, hırsızın elinin kesilmesi ve kölelik konusundaki görüşlerini yazınız.

21-Peygamberimizin savaş prensiplerini 5maddede yazınız.

22-Peygamberimizin evliliklerini ve İla vakası ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

23-Mevali, zımmi, avam ve hisbe kavramlarını kısaca açıklayınız.

24-Hanif, müşrik, ensar, kıyade ve sikaye kavramlarını açıklayınız.

25-Budizm’in 8 erdemli tutum ve davranışlarını yazarak kısaca açıklayınız.

26-Konfüçyüs’ün ahlak sistemi hakkında kısaca bilgi veriniz.

27-Mescid-i Nebevi’nin planını çizerek işlevleri hakkında bilgi veriniz.

28-Muvafakat-ı Ömer ne demektir açıklayınız ve 1 örnek veriniz.

29-İslam’a davet mektuplarının 3 tanesini yazarak elçilerin nasıl karşılandığını açıklayınız.

30-Medine sözleşmesini ve önemini kısaca yazınız.

31-İslam tarihinde yaşanan karışıklıkları ve sebeplerini ayrıntılı olarak anlatınız

32-İslam tarihinde yaşanan olaylar çerçevesinde Şia’nın bir akide olarak ortaya çıkışını ve inançlarını yazınız.

33-Yeni dini hareketler hakkında kısaca bilgi vererek, Yehova Şahitleri, Muncular ve Bahailer’in temel özelliklerini yazınız.


B – Test

34- Kilisede papazın ayini yönettiği mekana ne ad verilir?

a)Antik  b)Katedral  c)Bazilika  d)Absid


35-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a)325-İstanbul Konsili  b)381-Kadıköy Konsili  c)431-Efes konsili  d)451-İznik K.


36-“Tanrıyla ve insanlarla güreşip yenen” anlamında Yakup’a verildiği iddia edilen lakap hangisidir?

a)İbrani  b)İsrail  c)Musevi  d)Yahudi


37-Aşağıdakilerden hangisi monofizit Hıristiyanlardan değildir?

a)Anglikanlar  b)Kıptiler  c)Süryaniler  d)Ermeniler


38-Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ın bölümlerinden biri değildir?

a)Tora  b)Ketuvim  c)Neviim  d)Talmut


39-Kabe’ye katkı sağlayan ilk Osmanlı Padişahı kimdir?

a)I. Ahmet  b)III. Ahmet  c)Yavuz Sultan Selim  d)Kanuni Sultan Süleyman


40-Anadolu’nun ilk camisi ve İslam dünyasının 5. harem-i şerifi kabul edilen mabet hangisidir?

a)Süleymaniye Cami  b)Diyarbakır Ulu Cami  c)Kocatepe Cami  d)Selimiye Cami


41-Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’deki kastlardan biridir?

a)Şiva  b)Vişnu  c)Brahma  d)Vaisya


42-Diyarbakır’da inanç turizmi açısından değer ifade eden en önemli türbe hangisidir?

a)Mir seyyah türbesi  b)Sultan şüca türbesi  c)Sahabeler türbesi  d)Ecder türbesi


43-Aşağıdakilerden hangisi milli dinler arasında sayılamaz.

a)Hıristiyanlık  b)Yahudilik  c)Hinduizm  d)Konfüçyanizm


44-Aşağıdakilerden hangisi Dinler Tarihi’nin konusuna girmez.

a)ibadetler  b)mezhepler  c)dini kurumlar  d)din-toplum ilişkisi


45-İlkeller üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda, dinin ilk şeklinin tek tanrıcılık olduğunu tespit eden bilim adamı hangisidr?

a)Max müller  b)Wilhelm Schmidt  c) Emile Durkheim d)J. G. Frazer


46-Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlık öncesi Yahudi mezheplerinden biridir?

a)Sadukilik  b)Karailik  c)Hasidizm  d)Muhafazakar Yahudilik


47-Yahudilik tarihinde önemli yeri olan Kudüs’deki ünlü mabedi kim inşa ettirmiştir?

a)Davud  b)Ezra  c)Süleyman  d)Musa


48-Müslümanlara çokluklarının gurur verdiği (Tevbe 25) ve Hevazinlilere karşı yapılan gazve hangisidir?

a)Uhud  b)Beni Kaynuka  c)Müreysi  d)Huneyn


49-Geleneksel Türk dininde kansız kurban takdimine ne ad verilir?

a)Saçı    b)Yalama   c)Atalar kültü   d)Aş verme


50-Eski Türklerde cenaze defni için yapılan törenlere ne ad verilir?

a)Eşük   b)Yuğ   c)Saçı   d)Yalama


51-Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Tanrı için kullandıkları isimlendirmelerden birideğildir?

a)Gök Tanrı    b)Çalap   c)Ugan   d)Brahma


52-Türkiye’de Yahudilerin yasal temsilcisine ne ad verilir?

a)Hahambaşı    b)Patrik    c)Papa    d)Haham


53-Dönmeler hareketinin kurucusu kimdir?

a)Yosef Karo   b)Maimonides   c)Sabatay Sevi   d)Bet-din


54-Aşağıdakilerden hangisi ilk 7 konsilin düzenlendiği yerlerden biri değildir?

a)İznik    b)Efes    c)İstanbul    d)Nevşehir


55-Türkiye’de en kalabalık Hıristiyan grup hangisidir?

a)Ermeniler    b)Rumlar    c)Süryaniler    d)Keldaniler


56-Aşağıdaki bayramların hangisinde Yahudiler oruç tutarlar ve onlar için hayat durur. Aynı zamanda İsrail’de gazete çıkmaz, radyo ve TV yayını yapılmaz?

a)Roş ha Şana   b)Sukkot   c)Yom Kippur    d)Purim


57-Hangisi Mute harbinde şehit olan kumandanlardan birisi değildir?

a)Zeyd b. Harise    b)Cafer b. Ebu Talip   c)Halid b. Velid   d)Abdullah b. Reveha


58-Hudeybiye anlaşmasından sonra hangi surenin ayetleri inmiştir?

a)Tevbe     b)Fetih     c)Fatiha     d)Karia


59-İslam’ın toplumda garanti altına aldığı 5 temel hak arasında hangisi yoktur?

a)Tebliğ güvenliği   b)Nesil güvenliği   c)Can güvenliği   d)Akıl güvenliği


60-Abbasi devletini sona erdiren Moğol hükümdarı hangisidir?

a)Cengiz han   b)Kubilay   c)Hülagu    d)Timuçin


61-İdari yapılanmada halkı dinlemek, sıkıntılarını azaltmak ve halifeyi görme gereksinimini azaltmak görevini yürüten kurum hangisidir?

a)Divanü’l Mezalim   b)Kadı’l-kutadlık   c)Haciblik     d)Valilik


62-Şii-Büveyhiler üzerinde hakimiyet sağlayan ve bu sebeple Abbasi halifesi tarafından Hil’at giydirilerek “Rükneddin” unvanı verilen Selçuklu sultanı hangisidir?

a)Sultan Alparslan    b)Sultan Mesud    c)Melikşah     d)Tuğrul Bey


63-Hilafet hakkının Alioğullarına ait olduğunu iddia eden fırka hangisidir?

a)Mutezile     b)Ravendiye     c)Sebeiyye     d)Rabbani


64-Dünyanın en eski bekar rahipler teşkilatı hangisidir?

a)Zen      b)Cizvit      c)Sangha         d)Mahayana


65-Hangisi Hinduizm’den ayrılarak ortaya çıkan dinlerden biri değildir?

a)Konfüçyanizm    b)Budizm     c)Caynizm     d)Sihizm


66-Budistlerin beklediği Mesih’in ismi hangisidir?

a)Dhamma     b)Vihara      c)Metteyya     d)Nirvana


C-Boşluk Doldurma

67-Bizans ordusuna karşı düzenlenen, Müslümanlar için ciddi bir imtihan olan ve sefere katılan orduya zor zamanların ordusu anlamında ceyşü’l usra denilen ……………… gazvesidir.

68-Peygamberimizin can güvenliği konusunda teminat alarak gönderdiği, çoğu ensar ve ashab-ı suffe’den oluşan 70 sahabenin katledildiği…………. faciasıdır.

69-Müreysi (Beni Mustalik) gazvesinde yaşanan ve münafık Abdullah b. Übey tarafından Hz. Aişeye çirkin bir iftira atılan …….. ……………….hadisesidir.

70-Reisleri Şebib önderliğinde El-Cezire bölgesinde isyan çıkaran Harici grup …………………………………………………..dir.

71-İslam Tarihinde Hz. Hasan’ın Muaviye’ye biat etmesi sebebiyle 661 yılına …………………………Yılı denir.

72-Yahudi ve Hıristiyan bilginler, Tevrat’ın ……………………. döneminde (MÖ 5. yüzyıl) yeniden ilhamla yazıldığı konusunda hemfikirdirler.

73-Kuran-ı Kerim’de cumhurun görüşüne göre gazaba uğrayanlar………………………., sapıtanlar ise……………………………… dır.

74-“Müminlere düşmanlıkta en şiddetli olanlar……………………. ile müşrikleri bulursun. Müminlere dostlukta en yakın olanı biz………………….. diyenleri bulacaksın (Maide 82)”.

75-Peygamberimizin cenazesini……………………………………………. yıkamıştır.

76-Halife Me’mun……………….. anlayıştan radikal bir kararla………………dönüş yapmıştır. Hilafetin 14. yılında da bu inancı resmi mezhep edinmiştir. Mezhebin Kuran……………………… olduğu görüşünü Abbasi devletinin her yanında benimsenmesi gerektiğini ilan etmiştir.

77-Konfüçyüs’e “bir ülkeyi idare etmeye çağrılsaydınız ilk iş olarak ne yapardınız?” diye sorulduğunda, önce………………………. düzeltirim demiştir.