Dinler Tarihi/Yaşayan Dünya Dinleri Dersimizin Kaynakları

Kıymetli Lisans Öğrencilerim, dersimizin amacı programımızın el verdiği ölçüde tüm dinleri tanımaktır. Bununla beraber Yeni Dini Hareketler, Misyonerlik ve Dindarlararası Diyalog Faaliyetleri konusunda akademik bilgi vermektir.

1. Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ocak Yayınları

2. Şinasi Gündüz (ed.), Yaşayan Dünya Dinleri, DİB Yayınları

3. Mahmut Aydın, Anahatlarıyla Dinler Tarihi, Ensar Yayınları

4. Baki Adam (ed.), Dinler Tarihi, Grafiker Yayınları

5. Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Kardelen Kitapevi

6. Mary P. Fisher, Living Religions, Pearson Education

7. Lewis M. Hopfe-Mark R. Woodward, Religions of the World, Pearson Education

8. Warren Matthews, World Religions, Wadsworth.

Dinlerarası Diyalog/Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Kültürü Dersimizin Kaynakları

1. Ali İsra Güngör, Vatikan Misyon ve Diyalog, Alperen Yayınları

2. Mustafa Alıcı, Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu, İz Yayıncılık

3. Mahmut Aydın, Monologdan Diyaloğa, Ankara Okulu Yayınları,

4. Roger Garaudy, Medeniyetler Diyaloğu, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları

5. Mehmet Şeker, Anadolu’da Bir Arada Yaşama Tecrübesi, DİB Yayınları

6. İsmail Hakkı Ünal-Mehmet Özdemir-Nesimi Yazıcı, İslam Kültüründe Hoşgörü, DİB Yayınları.

Hz. Muhammed’in Hayatı Dersimizin Planı

Kaynaklar: A. Himmet Berki-Osman Keskioğlu, Hz. Muhammed ve Hayatı, TDV Yayınları; Salih Suruç, Peygamberimizin Hayatı 1-2, Nesil Yayınları.

I. Hafta Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını öğrenmenin gerekliliği

II. Hafta Nübüvvet

III. Hafta Peygamberimizin doğduğu ortam

IV.-V. Haftalar Peygamberlik öncesi hayatı

VI.-VIII Haftalar Peygamberimizin Mekke Dönemi

IX.-XII. Haftalar Peygamberimizin Medine Dönemi

XIII.  Hafta Peygamberimizin Bize Örnek Oluşu

XIV. Hafta Final Sınavı

İslam Tarihi I Dersimizin Planı

Kaynaklar: Eyüp Baş (ed.), İslam Tarihi, Grafiker Yayınları; Adem Apak, Ana Hatlarıyla İslam Tarihi, Ensar Yayınları; Asım Köksal, İslam Tarihi, İrfan Yayınevi; İbn Kesir, Büyük İslam Tarihi, Çağrı Yayınları;

I.-II. Haftalar Hz. Adem’den Peygamber efendimize (SAV), İslamiyet öncesi Arabistan

II.-VI. Haftalar İslamiyet’in doğuşu, Mekke ve Medine Dönemleri

VI.-VIII. Haftalar Peygamber Efendimiz, ailesi ve bize örnek oluşu, Mescid-i Nebevi, Medine Vesikası

VIII.-XIII. Haftalar Hulefa-yi Raşidin Dönemi (Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali)

XIV. Hafta Final Sınavı

İslam Tarihi II Dersimizin Planı

Kaynaklar: Eyüp Baş (ed), İslam Tarihi, Grafiker Yayınları; Adem Apak, Ana Hatlarıyla İslam Tarihi, Ensar Yayınları; Asım Köksal, İslam Tarihi, İrfan Yayınevi; İbn Kesir,Büyük İslam Tarihi, Çağrı Yayınları;

I.-VI. Haftalar Kuruluşundan Abdülmelik b. Mervan’ a Kadar Emeviler

-Emevi Devletinin Kuruluşu, Muaviye b. Ebu Süfyan Dönemi, I. Yezid Dönemi, II. Muaviye Dönemi, Mervan b. Hakem Dönemi, Abdülmelik b. Mervan Dönemi

VI.-XI. Haftalar I. Velid’den Yıkılışına Kadar Emeviler

-Velid b. Abdülmelik Dönemi, Süleyman b. Abdülmelik Dönemi, Ömer b. Abdülaziz , Yezid b. Abdülmelik, Hişam b. Abdülmelik, Son Dönem Emevi Halifeleri, Emevilerin Yıkılışı

XI-XIII. Haftalar Endülüs’te İslam Hakimiyeti

XIV. Hafta Final Sınavı