Sevgili Öğrencilerim, Çıkmış KPSS sorularına baktığımızda Dinler Tarihi 
sorularının yoruma değil,ezbere dayandığını görürüz. 
Burada size kısa bir özet yazacağım 
inşallah tüm soruları doğru 
cevaplarsınız.


A-Özet


B-Çıkmış KPSS Dinler Tarihi Soruları


C-Telif Hakkı Bana Ait Sorular
Not: Buradaki soruların telif hakları şahsıma aittir. İzinsiz kullanılması, 
çoğaltılması ve kopyalanması yasaktır.

1- Kilisede papazın ayini yönettiği mekana ne ad verilir?

a)Antik b)Katedral c)Bazilika d)Absid

2-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a)325-İstanbul Konsili b)381-Kadıköy Konsili c)431-Efes konsili d)451-İznik K.

3-“Tanrıyla ve insanlarla güreşip yenen” anlamında Yakup’a verildiği iddia edilen lakap hangisidir?

a)İbrani b)İsrail c)Musevi d)Yahudi

4-Aşağıdakilerden hangisi monofizit Hıristiyanlardan değildir?

a)Anglikanlar b)Kıptiler c)Süryaniler d)Ermeniler

5-Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ın bölümlerinden biri değildir?

a)Tora b)Ketuvim c)Neviim d)Talmut

6-Kabe’ye katkı sağlayan ilk Osmanlı Padişahı kimdir?

a)I. Ahmet b)III. Ahmet c)Yavuz Sultan Selim d)Kanuni Sultan Süleyman

7-Anadolu’nun ilk camisi ve İslam dünyasının 5. harem-i şerifi kabul edilen mabet hangisidir?

a)Süleymaniye Cami b)Diyarbakır Ulu Cami c)Kocatepe Cami d)Selimiye Cami

8-Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’deki kastlardan biridir?

a)Şiva b)Vişnu c)Brahma d)Vaisya

9-Diyarbakır’da inanç turizmi açısından değer ifade eden en önemli türbe hangisidir?

a)Mir seyyah türbesi b)Sultan şüca türbesi c)Sahabeler türbesi d)Ecder türbesi

10-Aşağıdakilerden hangisi milli dinler arasında sayılamaz.

a)Hıristiyanlık b)Yahudilik c)Hinduizm d)Konfüçyanizm

11-Aşağıdakilerden hangisi Dinler Tarihi’nin konusuna girmez.

a)ibadetler b)mezhepler c)dini kurumlar d)din-toplum ilişkisi

12-İlkeller üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda, dinin ilk şeklinin tek tanrıcılık olduğunu tespit eden bilim adamı hangisidr?

a)Max müller b)Wilhelm Schmidt c) Emile Durkheim d)J. G. Frazer

13-Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlık öncesi Yahudi mezheplerinden biridir?

a)Sadukilik b)Karailik c)Hasidizm d)Muhafazakar Yahudilik

14-Yahudilik tarihinde önemli yeri olan Kudüs’deki ünlü mabedi kim inşa ettirmiştir?

a)Davud b)Ezra c)Süleyman d)Musa

15-Müslümanlara çokluklarının gurur verdiği (Tevbe 25) ve Hevazinlilere karşı yapılan gazve hangisidir?

a)Uhud b)Beni Kaynuka c)Müreysi d)Huneyn

16-Geleneksel Türk dininde kansız kurban takdimine ne ad verilir?

a)Saçı b)Yalama c)Atalar kültü d)Aş verme

17-Eski Türklerde cenaze defni için yapılan törenlere ne ad verilir?

a)Eşük b)Yuğ c)Saçı d)Yalama

18-Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Tanrı için kullandıkları isimlendirmelerden biri değildir?

a)Gök Tanrı b)Çalap c)Ugan d)Brahma

19-Türkiye’de Yahudilerin yasal temsilcisine ne ad verilir?

a)Hahambaşı b)Patrik c)Papa d)Haham

20-Dönmeler hareketinin kurucusu kimdir?

a)Yosef Karo b)Maimonides c)Sabatay Sevi d)Bet-din

21-Aşağıdakilerden hangisi ilk 7 konsilin düzenlendiği yerlerden biri değildir?

a)İznik b)Efes c)İstanbul d)Nevşehir

22-Türkiye’de en kalabalık Hıristiyan grup hangisidir?

a)Ermeniler b)Rumlar c)Süryaniler d)Keldaniler

23-Aşağıdaki bayramların hangisinde Yahudiler oruç tutarlar ve onlar için hayat durur. Aynı zamanda İsrail’de gazete çıkmaz, radyo ve TV yayını yapılmaz?

a)Roş ha Şana b)Sukkot c)Yom Kippur d)Purim

24-Hangisi Mute harbinde şehit olan kumandanlardan birisi değildir?

a)Zeyd b. Harise b)Cafer b. Ebu Talip c)Halid b. Velid d)Abdullah b. Reveha

25-Hudeybiye anlaşmasından sonra hangi surenin ayetleri inmiştir?

a)Tevbe b)Fetih c)Fatiha d)Karia

26-Abbasi devletini sona erdiren Moğol hükümdarı hangisidir?

a)Cengiz han b)Kubilay c)Hülagu d)Timuçin

27-İdari yapılanmada halkı dinlemek, sıkıntılarını azaltmak ve halifeyi görme gereksinimini azaltmak görevini yürüten kurum hangisidir?

a)Divanü’l Mezalim b)Kadı’l-kutadlık c)Haciblik d)Valilik

28-Şii-Büveyhiler üzerinde hakimiyet sağlayan ve bu sebeple Abbasi halifesi tarafından Hil’at giydirilerek “Rükneddin” unvanı verilen Selçuklu sultanı hangisidir?

a)Sultan Alparslan b)Sultan Mesud c)Melikşah d)Tuğrul Bey

29-Dünyanın en eski bekar rahipler teşkilatı hangisidir?

a)Zen b)Cizvit c)Sangha d)Mahayana

30-Hangisi Hinduizm’den ayrılarak ortaya çıkan dinlerden biri değildir?

a)Konfüçyanizm b)Budizm c)Caynizm d)Sihizm

31-Budistlerin beklediği Mesih’in ismi hangisidir?

a)Dhamma b)Vihara c)Metteyya d)Nirvana

 

D-KPSS Kitaplarından Çalışma Soruları

32-Dört Asil Gerçek ve bu Gerçeğin yolu olan Se-
kiz Dilimli Yol’a göre bir Buddist “acı”dan hangi
safhada kurtulabilir?

A) Doğru Anlayış – Doğru Niyet  B) Doğru Söylem – Doğru Eylem

C) Doğru Farkındalık – Doğru Yoğunlaşma*   D) Doğru Hayat- Doğru Gayret

E) Doğru Anlayış – Doğru Gayret

33-  Genel olarak Batı’da Dinler Tarihi iki ana koldan
gelir: İlerlemeci Dinler Tarihi ve Yaratılışçı Din-
ler Tarihi. Buna göre aşağıdaki düşünür-filozof-
bilim adamlarından hangileri İlerlemeci Dinler
Tarihi kategorisinde yer almazlar?

A) Max Müller – S. E. B. Taylor
B) E. Durkheim – 3. G. Frazer
C) R. R. Marett -A. Comte
D) A. Lang – W. Schmidt
E) 8. Freud – E. Renan

34- Kutsal kitapları içinde Sema Veda, Yajurveda, Brahmanalar ve Upaşinalar olan ve kahramanlık anlatılarından oluşan Purânâ’lara sahip olan din hangisidir?

A) Jainizm

B) Budizm

C) Hinduizm

D) Taoizm

E) Sihizm

35) 21.yüzyıl din atlasında yer alan Tenrikyo ve Wiccanlar hangi grupta yer alırlar?

A) Halk Dindarlığı/İnançları

B) Dine mensup olmayanlar

C) Hristiyan

D) Diğer Dinler

E) Budist

36) Aşağıdakilerden hangisi Çin Budizminin okullarından birisi değildir?

A) Saf ülke

B) Ch’an

C) T’ien T’ai

D) Hua-yen

E) Mantraizim

37) Aşağıdakilerden hangisi Japon  Budizminin okullarından birisi değildir?

A) Lamaizim

B) Tendai

C) Shingon

D) Jodo

E) Zen

38) Dinin kaynağı hakkındaki evrimci görüşler en çok hangi açıdan eleştirilmiştir?

A) Subjektiflik

B) Tutarsızlık

C) Din karşıtlığı

D) Yerinde gözlem ve araştırmalarla desteklenmeme

E) Sahtekarlık

39) Dış tezahürlerinden hareketle dini fenomenleri sınıflandırma ve isimlenişini yapan din bilimi hangisidir?

A) Dinler Tarihi

B) Din Fenomenolojisi

C) Din Sosyolojisi

D) Din psikolojisi

E) Din Felsefesi

40) Hangisi metodu bakımından diğer din bilimlerinden ayrılır?

A) Din psikolojisi

B) Din Fenomenolojisi

C) Din Felsefesi

D) Dinler Tarihi

E) Din Sosyolojisi

41) Aşağıdakilerden hangisi dinin kökeninin animism olduğunu öne sürmüştür?

A) J.G FRAZER

B) EDWARD B. TYLOR

C) MAX MÜLLER

D) William Schmidt

E) Edward-Evans

42) Minel-nihal yazarlarından olup batılı bilim adamlarınca karşılaştırılmalı dinler alanında ilk özgün eser yazdığı Kabul edilen müslüman alim kimdir?

A) Biruni

B) İbn Hazm

C) El-Esferani

D) Şehristani

E) Gazali

43) İlkeller üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda dinin kaynağının tek tanrı inancı olduğunu iddia eden bilim adamı kimdir?

A) E.Durkhein

B) Max Müller

C) J.G. JUNK

D) Andrewlank

E) J.G FRAZER

44) Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihinin ilişki içerisinde olduğu bilim dallarından birisi değildir?

A) Din felsefesi

B) Din fenomenolojisi

C) Din Psikolojisi

D) Din Eğitimi

E) Din Sosyolojisi

45) Aşağıdakilerden hangisi Tarih-i Edyan  yazarlarından birisidir?

A) Ömer Rıza Doğrul

B) Ahmet Mithat Efendi

C) Biruni

D) H.Ömer Buda

E) Ebu’l-Meali

46) Birçok tanrının varlığını kabul etmekle birlikte bunlardan yalnızca birisine tapınmayı esas alan teolojik yaklaşıma ne ad verilir?

A) Monoteizm

B) Politeizim

C) Henoteizim

D) Dualizim

E) Panteizm

47) Birçok tanrının varlığını kabul etmekle birlikte bunlardan yalnızca birisine tapınmayı esas alan teolojik yaklaşıma ne ad verilir?

A) Monoteizm

B) Politeizim

C) Henoteizim

D) Dualizim

E) Panteizm

48) Aşağıdakilerden hangisi minel-nihal yazarlarından birisi değildir?

A) Şehristanı

B) İbn Hazm

C) El-Esferani

D) Ebubekr el-Bakillani

E) Biruni

49) İslam tarihinde farklı din ve kültürler üzerine yaptığı çalışmalarla bazı batılı bilim adamlarınca karşılaştırmalı dinler alanında ilk özgün eser yazan kişi olarak tanımlanan İslam alimi kimdir?

A) Şehristanı

B) İbn Hazm

C) El-Esferani

D) Ebubekr el-Bakillani

E) Biruni

50) Avrupa dinler tarihinin kurucusu kabul edilen kişi kimdir?  

A) E. Durkheim

B) Max Müller

C) R. Otto

D) Tylor

E) J. Frazer

51) Mecusilikte angramenyunun İslam kültüründeki adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Feriştah

B) Hüda

C) Ehrimen

D) Hürmüz

E) Ceber

51) Aşağıdakilerden hangisi mecusiliği ifade etmek için kullanılan isimlerden değildir?

A) Zerdüştilik

B) Hermetizim

C) Mazdeizm

D) Parsilik

E) Zurvanizm

52) Mecusilikte ahirette yargılama köprüsü olarakta bilinen köprünün adı nedir?

A) Sırat Köprüsü

B) Mithra Köprüsü

C) Reşnu Köprüsü

D) Saoşyant Köprüsü

E) Çinvad Köprüsü