Resul Çatalbaş’ın akademik özgeçmişi;

Aslen Muğla/Yatağanlıyım. Ancak 1981’de Çankırı’da doğmuşum. 

Eğitim hayatıma Muş/Bulanık’ta başladım ve daha sonra sırasıyla Muğla/Katrancı İÖO, Muğla İHL ve Milas İHL’de devam ettim. Orta öğrenimimi 1999’da Denizli İHL’de tamamladım. Ancak söz konusu yıl “katsayı adaletsizliği” meslek lisesi mezunlarının karşısına aşılmaz bir engel olarak kondu. Türkiye’de % 1’lik dilimde olduğum halde çok istediğim ve hak ettiğim Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne gidemedim. Yılmadım yıllar sonra bu hayalimi de gerçekleştirdim. (Hak yememeye dikkat ettim ama hakkım çok yendi, öz yurdunda “garip” olmayı bu güne kadar iliklerime kadar hissettim) 

2003’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum.


EĞİTİMİM

2014, Post-Doktora, Temple University, Department of Religion.

2006-2011, Doktora, Ankara Üniversitesi,SBE, Dinler Tarihi.

2003-2006, Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi,SBE, Dinler Tarihi.

2006-2012, Lisans, Anadolu Üniversitesi,İktisat Fakültesi,Kamu Yönetimi.

1999-2003, Lisans, Ankara Üniversitesi,İlahiyat Fakültesi, İDKABÖ.


İŞ DENEYİMiM

Öğretim Üyesi,  2011-…

Yrd. Doç. Dr., Bozok Ü,İlahiyat Fakültesi.

Yrd. Doç. Dr., Dicle Ü,Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi.

 Öğretim Elemanı, 2010-2011

Araştırma Görevlisi, Dicle Ü, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı (DUKA), Bağımsız Değerlendirici.

Öğretmen, 2004-2010,

Milli Eğitim Bakanlığı.


DERSLERİM

Zorunlu: Dinler Tarihi/Yaşayan Dünya Dinleri

Seçmeli: Dinlerde Ahlak, Kuran-ı Kerim’de Dinler, Karşılaştırmalı Dini Metinler, Karşılaştırmalı Teoloji, Dinlerarası Diyalog, Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Kültürü, Yeni Dini Akımlar

Danışmanlık Dersleri:Topluma Hizmet Uygulamaları, Öğretmenlik Uygulaması, Bitirme Tezi


İLGİ ALANLARIM

Hıristiyanlık, Reform Döneminde Ortaya Çıkan Hıristiyan Gruplar, Evanjelikalizm, Misyonerlik, Dindarlararası Diyalog Faaliyetleri, Din-Devlet/Siyaset İlişkisi.  


ÇALIŞMALARIM

Kitap ve Kitapta Bölüm

1. Radikal Reformistler: Hıristiyanlıkta Anabaptist Hareket, Ankara: Berikan Yayınevi, 2015.

https://www.goshen.edu/wp-content/uploads/sites/75/2017/03/8Book-ReviewsApril2017.pdf

http://www.academia.edu/8141863/Radikal_Reformistler

2. Majesteleri’nin Kilisesi, Ankara: Gece Kitaplığı, 2014.

http://www.academia.edu/7883750/Majestelerinin_Kilisesi

3. “Diyarbakır ve İnanç Turizmi”, Tarih, Kültür, İnanç Kenti Diyarbakır, İstanbul: Dicle Üniversitesi, 2013.

http://www.academia.edu/19774592/Tarih_K%C3%BClt%C3%BCr_%C4%B0nan%C3%A7_Kenti_Diyarbak%C4%B1r

Makaleler

1. Anglikan Kilisesi Misyonerliği ve Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Etkileri

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/257633

2. Anglikan (İngiliz) Misyoner Teşkilatlar

http://www.academia.edu/7202046/Anglikan_%C4%B0ngiliz_Misyoner_Te%C5%9Fkilatlar

3. Lambeth Konferansları: Tartışma Konuları ve Diyalog

http://www.academia.edu/7202879/Lambeth_Konferanslar%C4%B1_Tart%C4%B1%C5%9Fma_Konular%C4%B1_ve_Diyalog

4. Diyarbakır’da Misyonerlik Faaliyetlerinin Tarihi

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/10292

5. J.Mattix ile Misyonerlik ve Türkiye’deki Protestanlar Üzerine Bir Söyleşi

http://www.academia.edu/7202057/J._Mattix_ile_Misyonerlik_ve_T%C3%BCrkiyedeki_Protestanlar_%C3%9Czerine_Bir_S%C3%B6yle%C5%9Fi

6. YMCA’nın Tükiye’deki Faaliyetleri

http://www.academia.edu/7213038/YMCAn%C4%B1n_T%C3%BCrkiyedeki_Faaliyetleri

7. Türklerde Hayvan Sembolizmi ve Din İlişkisi

8. Interreligious Dialouge in the View of Turkish Historians of Religion

http://www.academia.edu/14361685/interreligious_dialogue_in_the_views_of_Turkish_historians_of_religions

9. Avrupa’nın İlk Evanjelikleri: Moravyalılar

http://www.academia.edu/7202001/Avrupan%C4%B1n_%C4%B0lk_Evanjelikleri_Moravyal%C4%B1lar

10. Milaslı Dr. İsmail Hakkı’nın Eserlerinde Hıristiyanlık

http://www.academia.edu/7213034/Milasl%C4%B1_Dr._%C4%B0smail_Hakk%C4%B1n%C4%B1n_Eserlerinde_H%C4%B1ristiyanl%C4%B1k

11. Milaslı Dr. İsmail Hakkı’nın Hayatı, Eserleri ve İslam İle İlgili Görüşleri

http://www.academia.edu/8321890/Milasl%C4%B1_Dr._%C4%B0smail_Hakk%C4%B1n%C4%B1n_Hayat%C4%B1_Eserleri_ve_%C4%B0slam_%C4%B0le_%C4%B0lgili_G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri

Bildiriler

1. Yozgat Mülteci Misafirhanesi

http://www.academia.edu/25081625/Yozgat_M%C3%BClteci_Misafirhanesi

Çeviriler

1-Michael Nazir-Ali, “Elçilik, Misafirperverlik ve Diyalog”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi

http://www.academia.edu/7202038/Anglikan_Kilisesinin_Diyalog_Anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1

2-Judith A. Howard-Danielle Kane, “Yükleme Teorisi”, Sosyoloji Ansiklopedisi.


YURTDIŞI DENEYİMİM

Department of Religion, Temple University/ABD

Evangelical School of Theology (EST)/Polonya

Moskova/Rusya

Münih/Almanya

Batum/Gürcistan


ÖDÜLLERİM

Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Yayın Teşvik Ödülü, 2015.

BİLİMSEL ATIFLAR

 • (2009) Elif Onay, “Bir Hıristiyan Mezhebi Olarak Kuveykırlar”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi.
 •  (2010) İsmail Gönenç, “Dinlere Karşı Tarafsızlık Açısından İngiltere’de Din-Devlet İlişkisi (Müslüman Azınlık Örneği)”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
 • (2012) Muharrem Yıldız, “İzmir Levantenleri Üzerine İnceleme”, Turan (Türk Dünyası) Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi.
 •  (2013) Zekeriya Akman, “Anglikan Kilisesi’nin Meşihat Kurumuna Soruları ve Bunlara Verilen Cevaplar”, Hikmet Yurdu.
 • (2013) Özgür Saygın, Vergi Uyumu ve Vergi İdaresinin Vergi Uyumuna Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 •  (2014) Resul Öztürk, Yeni İlm-i Kelam Hareketi ve Mehmed Vehbi Efendi, Ayhan Ofset Matbaacılık, Erzurum.
 •  (2014) Vedat KOÇAL, “Kentsel Tarihin Turizm Potansiyeli Bakımından Değerlendirilmesi Bağlamında Çok Kültürlü Geçmiş ve Medeniyetler Arası İletişim İlişkisi: Mardin ve Diyarbakır Örnekleri”, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi.
 •  (2014) Kenan Çetinkaya, “Turkish Response to the Christian Call for Dialogue”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Temple University.
 • …………….
 •  9(2015) Özge Kırca Erdem, “Kırgız Destanlarında Hayvan Motifi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • (2015) Duygu Dalaslan, “An Analysis of the English Translations of Erzurum Folk Riddles in the Light of Raymond Van Den Broeck’s Translation Criticism Model”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • (2015) Feray Can, “VIII-XIII. Yüzyıllar Arası Türkçe Eserlerde Hayvan Adları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.
 • (2015) Süleyman Şanlı, “Culture, Migration and Memory of Eastern Jews of Turkey”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yeditepe Üniversitesi. 
 •  (2015) Mürsel Özalp, “Papanın Yanılmazlığı Doktrini”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
 •  (2015) Mürsel Özalp, “Ortodoks ve Protestan Kiliselerin ‘Papanın Yanılmazlığı Doktrini’ne Bakışı ve Bu Kiliselerin Yanılmazlık Anlayışı”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic.
 •  (2015) Oktay Bozan, “Osmanlı Döneminde Amerikan Misyonerlerinin Diyarbakır Vilayeti’ne Gelişi ve Faaliyetleri”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED).
 •  (2015) Yunus Emre Tansü-Baran Güvenç, “Eski Türk Mitolojisinde Hayvan Motifleri Üzerine Düşünceler”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.218.
 • (2015) Samet Yüce, “Britanyanın Ortadoğu Politikası ve Gertrude Bell”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi.
 • ……………
 •  18(2016) Feyza Kurnaz Şahin, “I. Dünya Savaşı Yıllarında İki Felemenk Temsilcinin Afyonkarahisar Üsera Garnizonu Hakkındaki İzlenimleri: Dirk Johannes Van Bommel ve Dr. Emile Ernest Menten Raporları”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı.
 • (2016) Mehmet Esgin, “Hıristiyanlıkta Heretiklik ve Heretik Hareketlere Genel Bir Bakış”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
 • (2016) Müesser Özcan-Hatice Demir Küreci, “Yüz Yıl Öncesinde Yanıt Aranan Soru: Teşkilat-ı Sıhhiyemiz Nasıl Olmalı?”, Lokman Hekim Dergisi, Vol 6, No 2.
 • (2016) Özgül Küçükaslan-Mustafa Uçar, “Diyarbakır folklorunda hayvanlarla ilgili inanışlar üzerine bir araştırma”, Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 32, 4.
 • (2016) Dilek Yurt-Nesrin Önlü-Füsun Özpulat, “Şamanizm’de Ruh ve Kuş İlişkisi”, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi “Göç, Mekan, Aidiyet”, İzmir, ISBN 978-975-441-473-8
 • (2016) Sevgi Altundal Hajdari, “Tarihi Süreç İçerisinde Misyonerlik ve Misyonerlerin Yetim Faaliyetleri”, İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER).
 • (2016) Alperen Kayserili, “A Symbolism Essey in Cultural Geography: A Case of Erzurum City”, Socio economic geography; Teachnig & Education in Geography, 2 nd International Scientific Conference GEOBALCANICA.
 • (2016) Hikmet Öksüz-İsmail Köse, “Türkiye’nin Amerikalı Dostları Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri”, Gazi Akademik Bakış, C. 10, S. 19,
 • (2016) Ayşe Aksu, “İngilizlerin Malta’daki Deniz Feneri: Malta Protestan Koleji (1846-1868)”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, S. 8.
 • (2016) Ayşe Aksu, “Örtük Program Pratiğinin Son Dönem Osmanlı Amerikan Okullarındaki Görünümü ve Günümüze Dair Düşündürdükleri”, Eğitime Bakış, Y. 12, S. 38.
 • (2016) Hamit Sevgili, “Şeyh Mahmûd Ez-Zokaydî “İzâletü’ş-Şübeh Fî Tezkiyeti’l-Luhûm Fi’l-Islâm” adlı Eseri” Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 2.
 • (2016) Şahin Şimşek, “Muhammed Tahir El-Kürdi El-Mekki El-Hattat: Hayatı ve Eserleri”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, C. 8, S. 2.
 • (2016) Eren Uluöz, “History of the Silent Relolution in Women’s Volleyball in Turkey Where Confusion Prevails Between Easternization and Westernization”, Sport and Society, 16, 2.
 • (2016) Haydar Çoruh, “XVIII. Yüzyılda Antakya’da Katolik Faaliyetler ve Kilisenin Bölünmesi”, Hatay Araştırmaları II (Ed. Ahmet Gündüz-Selim Kaya), Antakya. (ISBN: 978-605-82868-0-1).
 • (2016) Zeynep Cumhur İskefiyeli, “Sırat-ı Müstakim/Sebilü’r-Reşad Dergisi Örneğinde Osmanlı Basınında Misyonerlik Algısı”, Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyomu, 19-21 EKİM, Elazığ. I. Cilt,  Basılı Bildiri Kitabı, Ankara 2018.
 • (2016) Yılmaz Kaval, “Hakkari Kilimlerindeki Motiflerin Sembolik Dilde Çözümlenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi.
 • (2016) Halime Oya Büyükkaragöz, “Cumhuriyet Dönemi Türk Resminde Horoz İmgesi Üzerine Çağdaş Yorumlar”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • (2016) Onur Hastürk, “Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya 2595 Nolu Sevur’ul Kevakib’teki İkiz Figürlerin Teknik Analizi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniveristesi.
 • (2016) Celal Öney, “19. Yüzyılın İkinci Yarısından Günümüze Suriye, Lübnan ve Filistin Üçgeninde Protestan Misyonerlerin Nüfuz Mücadelesi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Harran Üniversitesi.
 • ……………..
 • 37(2017) Şeniz Anbarlı Bozatay-Yunus Güler,  “Türk Siyasal Kültüründe Kurt, At ve Kartal Sembolizmi”, Turan (Türk Dünyası) Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, C. 9, S. 33.
 • (2017) Ahmet Dalkıran, “Türk Kültür ve Sanatındaki Horoz/Tavuk Sembolizminin Çağdaş Resim Sanatındaki Yansımaları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 37.
 • (2017) Nurdan Kırımlıoğlu, “XVI. Yüzyılda Osmanlı Mahkeme Kayıtlarında Atların Korunması”, Lokman Hekim Dergisi, Vol 7, No 2.
 • (2017) Hatice Keleş-Davut Kılıç, “Mennoit Kilisesi’nin Ortaya Çıkışı ve Tarihçesi”, Turkish Studies, 12/2.
 • (2017) Hatice Keleş, “Mennoit Kilisesi Üzerine Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi. 
 • (2017) Muhammed Kürşad Timuroğlu, “Protestant Business Ethics and Modern Business Life”, 3rd International Conference on Business and Economics Studies, Houston/Texas  ISSN 2469-7540.
 • (2017) Cihan Canbolat-Melek Yaman, “Dini İnançların Gastronomi Turizminde Destinasyon Seçimine Etkisi”, I. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, Alanya.
 • (2017) Ayşe Polat, “The Human Jesus A Debate in the Ottoman Press”, Vol. 2, 1, Mizan.
 • (2017) Yunus Emre Tansü-Mehmet Biçici, Doç. Dr. Numan Durak Anısına Hayatı, Eserleri ve Armağanı, “Mitolojik Kuşlar Üzerine Düşünceler (Phonex, Garuda, Simurg, Karakuş, Anka)”, Gaziantep Üniversitesi Matbaa ve Basımevi.
 • (2017) Fatih Başbuğ-Hatice Özer, “Ankara Güdül’de Yer Alan At ve Geyik Damgaları”, C.5, S.10, Kalem Dergisi.
 • (2017) Mehmet Özmenli, “Ortaçağ Türk Dünyasında Halı”, C.9, S.20, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • (2017) Mustafa Kemal Şahin-Seringül Varis, “Eskişehir/Seyitgazi Kümbet Köyünde Bulunan Himmet Baba/Kümbet Dede Kümbeti Üzerine Yeni Düşünceler”,
 • (2017) Faruk Taşkın, “Diyarbakır’da Bir Misyoner Hastanesi: Diyarbakır Amerikan Hastanesi (1908-1915)”, Tarih ve Gelecek Dergisi, C.3, S.3.
 • (2017) Bengül Bolat-Ratip Ayaz, “İngiliz Misyonerlik Faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin Yıkılış Sürecine Etkileri”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S.61.
 • (2017) Abdulvahap Kara-Vahide Fidan Doğan, “Sovyetler Birliği’ndeki Tarihi Gerçeklerin Türk Dünyası Romanlarında Sembollerle Anlatılması: Azerbaycan Edebiyatı Örneği”, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bildirileri (Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına), 17-18 Nisan, Ankara.
 • (2017) Antuan Ilgit, “Muslim and Catholic Perspectives on Disability in the Contemporary Context of Turkey: A Proposal for MuslimChristian Dialogue”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Boston College (School of Theology and Ministry). 
 • (2017) Saulo Caleb Cruz Huaranga, “La Iglesia Adventista del Séptimo Día y el movimiento ecuménico. Un estudio teológico-Histórico desde el concilio vaticano II hasta el 2015”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Peruvian Union University, Peru.
 • (2017) Cihan Canbolat, “Hatay İlinde Yaşayan Farklı Dini İnançlara Mensup Bireylerin Gastronomik Etkileşimi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • (2017) Yasemin Oğuz Güner, “Şaman Giysi Unsurları Üzerinde Kullanılan Semboller”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • (2017) Abdusamet Kaya, “Medrese Kökenli İmamlar İle İlahiyat Fakültesi Mezunu İmamların Din Anlayışlarının Karşılaştırmalı Analizi (Diyarbakır Örneği)”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
 • (2017) Mustafa Demir, “20. Yüzyılın İlk Yarısında Türkiye’de Hadis Tartışmaları”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • (2017) Nazim Paşayev, “Orta Asya, Azerbaycan ve Anadolu Halılarında Stilize Edilmiş İnsan Figürleri”, V. Uluslar arası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, Bildiri Kitabı-2, Ankara.
 • (2017) Nurdin Useev, “Manas’ın Hayvanlarla İlgili Epitetleri”, 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Türk Halk Edebiyatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basılmış Bildiri.
 • (2017) Ramazan Erhan Güllü, “Yunanistan’ın Anadolu İşgali ve Sonrasında Anglikan Kilisesi ile İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Arasındaki İlişkiler (1919-1923)”, Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), V/1, (85-107).
 • (2017) Ramazan Erhan Güllü, Patrik Meletios Metaksakis ve İstanbul Rum/Ortodoks Patrikhanesi (1921-1923), Ötüken Neşriyat, İstanbul, ISBN 978-605-155-606-2.
 • (2017) Kürşad Berkkan, Biyolojik Terör Chemtrails, Eftalya Kitap, İstanbul, ISBN 978-605-9288-44-6.
 • (2017) Kürşad Berkkan, Tapınak Şövalyeleri, 2. Baskı, Eftalya Kitap, İstanbul, ISBN 978-605-9288-45-3.
 • ……………
 • 64(2018) Ed. Recep Yılmaz-M. Nur Erdem-Filiz Resuloğlu, Handbook of Research on Transmedia Storytelling and Narrative Strategies, IGI Golbal.
 • (2018) Ünsal Tazegül, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Misyonerlik ve Spor”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C.7, S.1.
 • (2018) Resul Öztürk, “Yeni İlm-i Kelam’a Alan Dışı Bir Katkı: Milaslı İsmail Hakkı’nın Görüşleri”, İlahiyat Tetkikleri Dergisi (İlted), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, S. 49.
 • (2018) Aslıhan Akpınar-Müesser Özcan, “Türkiye’de Sıtma Mücadelesinin Önemli Tanığı: Milaslı İsmail Hakkı ve ‘Sıtma Hakkında Kimler Neler Biliyor’ Risalesi”, Konuralp Tıp Dergisi, C. 10, S. 2,
 • (2018) Ali Evler-Mehmet Toplu, “Turkish Image in the West Turing the Ottoman Empire: Historical Facts and Present Day Connotations”, Brazilian Journal of Strategy&International Relations, V. 7,(3).
 • (2018) Ali Nakkaş, “Türk Mitolojisindeki Dokuz Hayvan Simgesi”, 19-20 Nisan, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Lisans Üstü Eğitimi Sanat ve Tasarım Sempozyumu. 
 • (2018) Begüm Kurt, “Malatya Yöresi Türkülerinde Hayvan Motifleri”, Social Science Development Journal, V. 3, (11).
 • (2018) Turane Zeynalova, “Azerbaycan Türkçesinde Hayvan Fizyolojisi İle İlgili Terimler ve Mecazi Anlamları”, Karadeniz Araştırmaları, XV/60.
 • (2018) Gonca Hülya Yayan-Mehmet Ali Gökdemir, “Mustafa Tunçalp ve Tufan Dağıstanlı Seramiklerindeki Kuş Heykellerinin Form, Renk ve Ek Malzeme Açısından Değerlendirilmesi”, International Journal of Social Science, No:71.
 • (2018) Neslihan Ünal, “Şeyh Bedreddin ve Thomas Münzer: Devrimci/Sosyalist Mi? Mehdici İdeoloji Mi?”, Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V, Bildiri.
 • (2018) Huriye Dalkıran, “Çağdaş Türk Resminde Horoz Mücadele Tasvirlerinin Yerine Dair: Cevat Dereli Örneği”, XII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Makedonya, ISBN 978-975-448-228-7.
 • (2018) Özge Kırca, “Kırgız Destanlarında Hayvan Motifi”, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Motif Vakfı Yayınları, Çanakkale, ISBN 978-975-9049-27-0.
 • (2018) Sevda Saçan, “İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde Yer Alan Yavuz Sultan Selim Divanının Tezyini Açıdan Değerlendirilmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • (2018) Neslihan Huri Yiğit, “Türk Dünyası Efsanelerinde Hayvanlarla İlgili Motifler”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bartın Üniversitesi.
 • (2018) Ceyda Adıyaman, “Kutadgu Bilig’in Adbilim Bakımından İncelenmesi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi. 
 • (2018) Muhammed Selman Çalışkan, “Kuran’da Tayyib Kelimesi ve Gıdanın Tayyib Vasfı”, Disiplinler Arası Yaklaşımla Helâl Ürün ve Hizmetler 2, Grafiker Yayınları, Ankara, ISBN 978-605-2233-26-9.
 • (2018) Abdusamed Kaya, “Medrese Kökenli İmamlar İle İlahiyat Fakültesi Mezunu İmamların Dini ve Dinde Çoğulculuk Anlayışlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi: Diyarbakır Örneği”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi, C. 10, S. 4.
 • (2018) İsmet Çetin, “İnanç Sembolleri ve Öğrenci Algısı”, IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, Basılmış Bildiri,  1. Cilt, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.
 • (2018) Mümtaz Sarıçiçek-Büşra Boza, “Kassandra Damgası ve İnsan Irkının İntiharı”, 4. Uluslararası Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri Cengiz Aytmatov, Bursa.
 • (2018) Ercan Karakoç-Senem Civgin, “Bahçecik Ermeni Kız Okulu’ndan Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’ne Bir Misyoner Eğitim Kurumunun Hikâyesi (1873-1939)”, 5. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, Basılmış Bildiri, Yıldız Teknik Üniversitesi Matbaası.
 • (2018) Sergey V. Melnik, “A Typology of Interreligious Dialogue: Analysis of Existing Approaches (Классификации типов межрелигиозного диалога: анализ существующих подходов)”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom, No 4 (36).
 • (2018) Onur Güven, Artvin’in Kültürel Tarihinde Türk İzleri, 72 Tasarım Ltd. Şti, (Kitap 72), Artvin, ISBN 978-605-2353-77-6.
 • (2018) Hatice Keleş, Evanjelik Bir Hareket Anabaptist Mennoit Kilisesi, Berikan Yayınevi, Ankara, ISBN 978.605.7501.25.7.
 • (2018) Resul Öztürk, Yeni İlm-i Kelam Hareketi ve Mehmed Vehbi Efendi, Eğitim Yayınevi, 2. Baskı.
 • ……………..
 • 88(2019) Ömer Gökçe, Son Saklambaç, Kutlu Yayınevi, İstanbul,  ISBN 978-605-7616-73-9.
 • (2019)Süleyman Şanlı, Jews of Turkey: Migration, Culture and Memory, Routledge, New York.
 • (2019) Huriye Dalkıran-Zuhal Arda, “Çağdaş Türk Resminde Horoz Dövüşü Tasvirleri”, Tarihin Peşinde (Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi), S. 21.
 • (2019) Ebru Çoban, “Çok Partili Döneme Geçişin İlk Kadın Milletvekilleri ve Faaliyetleri (1950-1954)”, TAD C. 38, S. 65.
 • (2019) Ebru Çatalkaya Gök, “Türk Tekstil Sanatında Görülen Geyik Figürü”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 12 (26), Doi: 10.12981/mahder.512447
 • (2019) Banu Çetin Ünal, “Avrupa’nın Felaketler Yüzyılında Bir Devrimci Olarak John Wycliffe’in Etkisi“, Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, C. 2,  S. 1.
 • (2019) Elif Atmaca Bulut, “335 Nolu Lice Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi.
 • (2019) Mahmut Türk, “Anglikanizm’in Tarihsel Süreci ve Sakramentleri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • (2019) Suna Tuba Türkdoğan, “Alevi İnançlarında Hayvan Mitolojisi ve Tabusu”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 • (2019) Nihan Taşmerdivenli, “Erken Modern Dönem’de Toplumsal Bölünmeler Ulusal Kiliselerin Oluşumu Anglikan Kilisesi Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • (2019) Beyzanur Aybakan, “Liberal Hıristiyanlık ve Adolf Von Harnack”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • (2019) Yeliz Ayık, “Kapıların İletişimi: Göstergebilimsel Çözümleme”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • (2019) Hatice Karabulut, “Marshall Yardımı Çerçevesinde Yayımlanan Eserlerin Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • (2019) Mutlu Sesli, “İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de Laiklik Uygulamaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • (2019) Mustafa Mutlu, “II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Spor ve Eğitimde Öncü Bir İsim: Selim Sırrı Tarcan”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
 • (2019) Sergey V. Melnik, “Peacemaking interreligious dialogue: principles, objectives, forms of implementation (Миротворческий межрелигиозный диалог:
  принципы, задачи, формы реализации)”
  , Minbar (Islamic Studies), Vol. 12, No. 1.
 • (2019) Öznur Yazıcı, “Hayvan Koruma Farkındalığı Açısından Zoocoğrafya Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi”,  lnternational Journal of Geography and Geography Education, S. 40, Doi: 10.32003/iggei.544468.
 • (2019) Mine Poyraz, “Selçuklu Sanatında Horoz Başlıklı ve Ajurlu Seramik Sürahiler”, Basılmış Bildiri, II. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Sanat ve Tasarım Kongresi, Ankara.
 • (2019) Aynur Sarıca, “Payitaht Edirne’de Geleneksel Kapı Halkaları ve Tokmakları”,  Route Educational and Social Science Journal, V. 6 (7).
 • (2019) Aynur Sarıca, “Payitaht Edirne’de Geleneksel Kapı Halkaları ve Tokmakları”, III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Basılmış Bildiri, Asos Yayınevi, ISBN 978-605-7736-13-0.
 • (2019) Ali Rafet Özkan, “Evanjeliklerin İslam Dünyası ve Türkiye Mottosu”, II. Uluslararası İnsan ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Basılmış Bildiri, Kitabi Yayınları, ISBN 978-605-7828-10-1.
 • (2019) Emine Koca-Fatma Koç, “1910-1920 Yılları Arasında Moda Dergilerinin Kapaklarındaki Doğu Kültürü Örnekleri”, Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Iksad Yayınevi, Ankara, ISBN 978-605-7811-28-8.
 • (2019) Şerife Seher Erol Çalışkan-Nurdan Yeşilyurt, “Anadolu Sahası Hayvan Masallarında Yardımcı Kahraman: Kuşlar”, VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Basılmış Bildiri.
 • (2019) Songül Aral, “Malatya Geleneksel Dokumalarında Görülen Hayvan Betimlemeli Motif Örnekleri”, 1. Uluslararası Beydağı Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, ISPEC Yayınevi, Malatya, ISBN – 978-625-7954-06-8.
 • (2019) Osman Türk, “Kültürel Miras Olarak Hayvanların Atasözlerimize Kattıkları Anlam Üzerine Bir Değerlendirme”, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, V. 44, Doi: 10.17498/kdeniz.650439.
 • (2019) Meltem Demirci Katırancı-Mehmet Ali Gökdemir, “Tevfik Türen Karagözoğlu ve Ateşten Doğan Heykeller”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 7, S. 94, Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15051.
 • (2019) Gonca Hülya Yayan-Neslihan Güneş, “Türk Mitolojisinde Yer Alan Sembollerin Gülseren Kayalı’nın Eserlerine Yansımaları”, Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 6, S. 23.
 • (2019) Emre Şen-Fatma Gürpınar, “Farklı Kültürlerde Güneş Sembolü”, ulakbilge, 43, Doi: 10.786/ulakbilge-07-43-12.
 • (2019) Bora İyiat, “Ortadoğu’da İngiliz-Kürt İlişkilerinin Tarihsel Kökleri: Misyonerler ve Oryantalistler”, Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 2, Issue 4.
 • (2019) Halil Temiztürk, “Osmanlı, İran ve Diyalog Perspektifinden Anabaptistler ve Hristiyan-Müslüman İlişkileri”. Eskiyeni, (40), DOI:10.37697/eskiyeni.667827
 • (2019) Cezmi Çoban (Derleyen), Milas Bibliyografyası, Bodrum Yarımada Basın Yayın,  ISBN 978-605-81688-2-4.
 • (2019) Mutlu Sesli, İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de Laiklik Uygulamaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Hiper Yayın, İstanbul, ISBN 978-605-281-576-2.
 • ……
 • 120(2020) Ceren Yegen-Metin Karayol, “Futbol ve Kimlik: K-Pet Süper Lig (KKTC) Takım Armaları Özelinde Bir Analiz”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 8, S. 1, Doi: https://doi.org/10.18506/anemon.526343.
 • (2020) Seda Gedik, “İnanç Dünyasında Yılanın Ele Alınışı”, İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, C. 3, S. 1, 
 • (2020) İzzettin As, “Bir Sosyal Hizmet Kurumu Olarak Darüleytam”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • (2020) Fatih Fuat Tuncer-Metin Zengin, “Unutulan Göçmenler El Turcolar: Osmanlı Dönemi Suriye Bölgesinden Latin Amerika’ya Yapılan Göçler ve Etkileri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 13, S. 70, Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4093.
 • (2020) Halil Temi̇ztürk, “Hıristiyanlıkta Bebek Vaftizinin Meşruiyeti Üzerine Tartışmalar”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 24/1, Doi: https://doi.org/10.18505/cuid.668908.
 • (2020) Duygu Bingöl, “Halk İnanışları Kapsamında İncelenen Bir Astroloji Metni: “Div-Name””, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 13/30,  Doi: 10.12981/mahder.718172.
 • (2020) Muhsin Önal, “ABD Merkezli Yeni Bir Misyonerlik Modeli: İngiliz Etkisinde Amerikan Board Teşkilatı”, Turkish Studies-History, 15/2, https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42204.
 • (2020) Neslihan Güneş-Gonca Yayan, “Nedret Sekban’ın Resimlerinde Sembollerin Dili”, Kesit Akademi Dergisi, 6/23, Doi: 10.29228/kesit.43511.
 • (2020) Reyhan Azra Akkaya Yıldız-Gonca Hülya Yayan, “Mitolojide Yer Alan Sembollerin Kayıhan Keskinok’un Eserlerine Yansımaları”, Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7/25.
 • (2020) Süleyman Han Armağan, “Harput’ta Misyonerlik Çalışmaları”, Fen ve Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (2).
 • (2020) Sevda Özen Eratalay-Pınar Akkuş, “Ahlat (Bitlis) Ağzında Hayvan Adlarıyla Oluşturulmuş Bitki Adları”, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 12/46, Doi: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041.
 • (2020) Bengütay Hayırsever, “Bir İmge Olarak Horoz Sembolünün Çağdaş Seramik Sanatında Kullanılması”,  Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7/56, Doi: http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1955.
 • ……..
 • DİĞER
 • 132(Tarihsiz) Joseph Christi, Siyonizm-II. Abdulhamid & Theodorl Herzl, E-Kitap
 • (Tarihsiz) Kürşad Berkkan, Tüm Dinlerde Ufolar ve Uzaylılar, E-kitap.
 • (Tarihsiz) Kürşad Berkkan, Dünya Nüfusunu Azaltmak, E-kitap.
 • (Tarihsiz) Kürşad Berkkan, Corona ve Virüs Savaşları, E-kitap, Eftelya Kitap.
 • (Tarihsiz) Emre Şen-Şirin Zerey Koç, “Çağdaş Türk Resminde Türk Mitolojisine Ait Hayvan (Metaforu) Sembolizmi”
 • (2015) İsmail Taşpınar, “I. Dünya Savaşı Dönemlerinde Anglikan Kilisesi ve Osmanlı’daki Misyonerlik Faaliyetleri”, Köprü Dergisi, Güz.
 • (2017) Özge Mert, “İngiltere’nin Katolik Kilisesine Tepkisi ve Değişimi”, Genç Kalemler (Türk Ocakları Genel Merkezi Gençlik Kolları).
 • (2017) Melike Arslan, “İskandinav Destanları İle Türk Destanları Genel Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Bitirme Tezi, Selçuk Üniversitesi 
 • (2019) Bünyamin Tan, “1920’li Yıllarda Türk Toplumunda Görülen İntihar Vakalarının Dönemin Belirli Dergilerine Yansımaları”, Gorgon Dergisi, S. 8.
 • Emine Kızıltaş, “Alpamış Destanında Motif İncelemesi”, academia.
 • Yusuf Alper Güllü, “Türklüğün Sembolü; Bozkurt”, http://revizyonanaliz.com/turklugun-sembolu-bozkurt-2/ (05.06.2018)
 • Esin Küçükbekir, “VIII. Henry’nin Evlilik Hayatının İngiltere’de Yarattığı Değişimler”, https://www.beyaztarih.com/avrupa-tarihi/viii–henrynin-evlilik-hayatinin-ingilterede-yarattigi-degisimler (06.02.2019).
 • http://www.08olay.com/esma-civcir-izlenim-dunyasi-parlak-olan-bir-sanatci.html (15.05.2016).
 • http://gizliilimler.tr.gg/Armagedon.htm (15.05.2016).
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus (15.05.2016).
 • 147– http://www.tarihkosesi.com/articles.php?article_id=63 (08.11.2016).