indir_1_12_1

1-Çatalbaş, Resul, Majesteleri’nin Kilisesi, Ankara: Gece Kitaplığı, 2014.

http://www.amazon.com/Majestelerinin-Kilisesi-Resul-Catalbas/dp/6053241180

-İngilizler, güç, iktidar, bilgi ve din anlayışları çerçevesinde reform döneminde/zemininde yeni bir kilise/mezhep olarak Anglikan Kilisesi’ni inşa ettiler.

-Kraliçe Elizabeth döneminde Anglikan Kilisesi’nin kurumsallaşmasının sebebi; bir devlet olma özelliğinin kazanılmasıdır.

-Anglikan Kilisesi bölünecek mi?

-Anglikan Kilisesi örneği Türkiye için din-devlet ilişkilerine model olabilir mi? Türkiye’de Anglikan kiliseleri var mı?

-Anglikan Kilisesi yeni bir mezhep olabilmiş mi? yoksa devlet, iktidarını perçinlemek için mi dini kullanmış?

-Günümüzde İngiltere’de Anglikan Kilisesi’nin/dinin yeri nasıl? insanların hayatında Anglikan inancı oturmuş mu? net mi? yoksa kültürel bir olgu mu? bu inanç insanları tatmin ediyor mu?

-İngilizlerin daha sonradan Katolik inancına geçmelerinin sebebi nedir?

-Kilise’nin sorunları (eşcinsel rahip atama, kadınların kiliseye atanması, yeni dini hareketler….) nelerdir?

-Anglikan Kilisesi’nin köprü kilise olarak adlandırılmasının sebebi nedir?… daha birçok sorunun cevabını bu çalışmalarda bulabilirsiniz.


 

1_3_1

2-Çatalbaş, Resul, “Anglikan Kilisesi Misyonerliği ve Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Etkileri”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 16, Sayı 25, Şanlıurfa, ss. 167–180.

Anglikan (İngiliz) Kilisesi’nin Osmanlı coğrafyasında yaptığı misyonerlik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin  sonuçları üzerine bir analiz.

Ortadoğu, Hıristiyan âlemi için her zaman önem verilen bir bölge olmuştur. Kutsal toprakların bulunduğu bölgede söz sahibi olmak isteyen Hıristiyan gruplar misyoner faaliyetlerle bölgede etkin olmaya çalışmışlardır. Anglikan Kilisesi’nin Ortadoğu’daki faaliyetleri XVI. yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. Bölgede Anglikan misyonerliği için Levant Şirketi önemli görevler üstlenen bir kurum olmuştur. Anglikan misyoner teşkilatlarının başarılı çalışmaları İngiltere’yi bölgede söz sahibi yapmıştır. Anglikan Kilisesi’nin çalışmaları aynı zamanda İngiltere’nin Ortadoğu politikasının karar mekanizmaları üzerinde etkili olmuştur.

http://ilahiyat.harran.edu.tr/dergi/HRU_Ilahiyat_Fakultesi_Dergisi/hruilahiyatdergisi_25.pdf

2_2

3-Çatalbaş, Resul, “Anglikan (İngiliz) Misyoner Teşkilatlar”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Yozgat, ss. 121-138.

Anglikan misyoner teşkilatları Türkiye’de pek tanınmamaktadır. Bazı çalışmalarda bu misyoner teşkilatlardan Protestan misyoner teşkilatlar diye bahsedilse de haklarında ayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır. Önde gelenleri;

SPCK (Society for Promoting Christian Knowledge), USPG (United Society for the Propagation of the Gospel), CMS (Church Missionary Society), CMJ (The Church’s Ministry among Jewish People ), CPAS (Church Pastoral Aid Society), CA (Church Army), ICS (Intercontinental Church Society ), MtS (Mission to Seafarers ), MU (Mother’s Union) ve Crosslinks‘dir.

http://ilahiyat.bozok.edu.tr/dosyalar/fef/dosya/pdf/Dergi%202.%20Say%C4%B1751.pdf

4_2

4-Michael Nazir-Ali, “Elçilik, Misafirperverlik ve Diyalog”, Çev. Resul Çatalbaş, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, Samsun, Ocak-Nisan 2013, ss. 273-297.

Anglikan Kilisesi’nin diyalog anlayışı ile ilgili Rochester Piskoposu Michael NAZİR-ALİ’nin kaleme aldığı “Elçilik, Misafirperverlik ve Diyalog” adlı makalenin çevirisidir.

http://www.dinbilimleri.com/Makaleler/966465062_1301110820.pdf

indir_1_7 indir1_11

5- Çatalbaş, Resul, “Lambeth Konferansları: Tartışma Konuları ve Diyalog”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4, Yozgat, ss. 23-47.

Lambeth Konferansları Anglikan kiliselerini bir arada tutan önemli bir kuruldur. Konferanslara Canterbury Başpiskoposu başkanlık etmekte ve dünya üzerindeki Anglikan kiliselerinden temsilciler katılmaktadır. Kilisenin karşılaştığı önemli sorunlar konferansta tartışılmaktadır. Dini, siyasi ve ekonomik birçok konuda kilisenin tavrı burada şekillenmektedir. Konferanslarda diğer kiliseler ve dinlerle diyalog konusuna geniş yer ayrılmıştır. Burada diyalog ile ilgili önemli kararlar alınarak Anglikan kiliselerinin mensuplarına tavsiye edilmiştir.

http://ilahiyat.bozok.edu.tr/yonetim/dosyam/dergiler/33/538ddc5711aa4catalbas4.pdf